1. BEEGO BV – PRIVACY VERKLARING

Datum laatste aanpassing: 20 oktober 2023
Datum inwerkingtreding: 20 oktober 2022

Deze Privacy Verklaring (de “Verklaring”) is van toepassing op het online platform, aangeboden door BEEGO (hierna het “Platform”), eigendom van en ter beschikking gesteld door:

BEEGO BV
Turnhoutsebaan 139, bus a
B-2140 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0719.974.283

BEEGO vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en wil u – als gebruiker van haar Platform – zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw Persoonsgegevens en uw privacy gebeurt.

Alle benamingen met hoofdletter die niet gedefinieerd zijn in deze Verklaring, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG” of “GDPR”).

Uw Persoonsgegevens en uw privacy worden beschermd door BEEGO in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Lees deze Verklaring zeer aandachtig. Hieronder worden niet enkel uw rechten omschreven, maar ook de manier waarop u deze rechten kan uitoefenen.

Door het Platform te gebruiken, uw Persoonsgegevens te delen en akkoord te gaan met deze Verklaring, gaat u akkoord met de wijze waarop BEEGO uw Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals in deze Verklaring is beschreven.

2. Wie verwerkt uw Persoonsgegevens en hoe kan u ons bereiken?

BEEGO is Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens die u via het Platform doorgeeft.

BEEGO heeft een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) aangesteld, bij wie u steeds terecht kan voor vragen omtrent uw privacy en de verwerking van uw Persoonsgegevens. De functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via:

BEEGO BV
t.a.v Data Protection Officer
Turnhoutsebaan 139, bus a
B-2140 Antwerpen
e-mail: dpo@beego.be

3. Welke Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

BEEGO verwerkt verschillende soorten van Persoonsgegevens. Mogelijks worden (o.a.) onderstaande Persoonsgegevens door BEEGO verwerkt:

Profielgegevens consultant

naam, voornaam, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN bankrekeningnummer, geslacht, foto, kopie van de identiteitskaart, kopie van de studentenkaart, rijksregisternummer, curriculum vitae

Profielgegevens klant

naam, voornaam, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN bankrekeningnummer, handtekening, geslacht

Profielgegevens aanvrager

naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres

Gegevens omtrent de geleverde prestaties

tijdsregistratie van de geleverde prestaties door de consultant.

Technische informatie

gegevens van computers, telefoons of andere apparaten waarop u het Platform gebruikt, uw IP-adres, type browser, edm.

Geschiedenis en logs

zoekopdrachten, gesprekken via het Platform en andere acties die uitgevoerd zijn via het Platform, surfgedrag, datum en tijd dat het Platform bezocht werd, edm.

 

4. Wat is het doel en de grondslag van de verwerking van uw Persoonsgegevens?

Het doel en de grondslag van de verwerking van uw Persoonsgegevens hangt voornamelijk af van de categorie van Persoonsgegevens waarover het gaat. Hieronder vindt u een overzicht van het doel en de grondslag van de verschillende Persoonsgegevens die wij verwerken.

Profielgegevens van consultants

Doel

Wij verzamelen deze gegevens om het profiel te kunnen aanmaken, om te kunnen contacteren en om ervoor te zorgen dat er opdrachten voorzien worden op maat van de consultants. Verder persoonsgegevens hebben we nodig om contracten aan te vragen bij onze payroll organisatie.

 

Grondslag

Wettelijke verplichting, uitvoering van de overeenkomst

 

 

 

 

Gegevens omtrent beroep en opleiding van consultants

Doel

Wij verzamelen deze gegevens om de opdrachten voor onze consultants af te stemmen op hun kennis en kunde.

 

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst

 

 

Persoonlijke kenmerken

Doel

Wij verzamelen persoonlijke kenmerken van elke assistent en hulpontvanger om een zo goed mogelijke match te kunnen maken.

 

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst

 

 

Gegevens omtrent de geleverde prestaties

Doel

Wij verzamelen gegevens omtrent de duurtijd van de geleverde prestaties. Deze informatie hebben we nodig om de uitbetaling aan de consultant te kunnen faciliteren.

 

Grondslag

Wettelijke verplichting, uitvoering van de overeenkomst

 

 

Technische informatie

Doel

Uw technische informatie wordt verzameld om het voor BEEGO mogelijk te maken haar Platform verder af te stemmen op uw gebruik en om haar Platform naar de toekomst toe te verbeteren.

 

Grondslag

Gerechtvaardigd belang

Geschiedenis en logs

Doel

Uw geschiedenis en logs worden verzameld om het voor BEEGO mogelijk te maken haar Platform verder af te stemmen op uw gebruik en om haar Platform naar de toekomst toe te verbeteren.

 

Grondslag

Gerechtvaardigd belang

 

 

Cookies

Doel

Cookies worden verzameld om het voor BEEGO mogelijk te maken haar Platform verder af te stemmen op uw gebruik en om haar Platform naar de toekomst toe te verbeteren.

 

Grondslag

Gerechtvaardigd belang

De toestemming die u geeft is steeds vrij en u heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Een intrekking van toestemming heeft geen invloed op de verwerking van Persoonsgegevens (i) voorafgaand aan dergelijke intrekking, (ii) op basis van elke wettige reden tot verwerking van Persoonsgegevens (iii) in geval van rechtmatig belang van de verwerking.

Het gerechtvaardigd belang als grondslag wordt verantwoord ten aanzien van technische informatie en geschiedenis en logs aangezien het voor BEEGO belangrijk is om op basis van die informatie haar Platform aan te passen en te verbeteren. Het gegeven dat BEEGO deze informatie verwerkt, komt uiteindelijk dus ook ten goede van de gebruikers. Gelet op de gegevens die worden verzameld, is er hoe dan ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruikers.

De verwerking van Persoonsgegevens door BEEGO en andere informatie die u vrijgeeft, inclusief eventuele gevoelige persoonlijke informatie, is mogelijks noodzakelijk gelet op de uitvoering van de overeenkomst tussen u en BEEGO. In het geval dat u weigert om deze Persoonsgegevens te verschaffen, zal BEEGO haar verplichtingen (nl. het ter beschikking stellen van het Platform) niet kunnen nakomen en kan u geen gebruik maken van het Platform.

De verwerking van Persoonsgegevens is mogelijks eveneens verantwoord o.b.v. een wettelijke verplichting. Zo heeft BEEGO als erkend deelplatform de wettelijke verplichting jaarlijks fiscale fiches op te maken voor alle BEEGOs. Om deze verplichting na te komen, moet BEEGO bepaalde van uw Persoonsgegevens verwerken.

De voorgaande redenen zijn mogelijks niet exhaustief en BEEGO is te allen tijde gerechtigd om uw Persoonsgegevens te verwerken voor elke andere wettige reden. In dergelijke gevallen verwittigt BEEGO u zo snel mogelijk van die reden. Een actualisering van deze Verklaring kan zo een verwittiging uitmaken.

5. Ontvangen en delen van Persoonsgegevens

BEEGO ontvangt uw Persoonsgegevens o.a. wanneer:

 • U het Platform gebruikt en/of u een profiel aanmaakt op het Platform;
 • Via cookies of uw browser bepaalde informatie wordt meegestuurd;

BEEGO zal steeds op minimale wijze uw Persoonsgegevens delen. Om het Platform echter naar behoren te laten functioneren, is het soms noodzakelijk dat BEEGO Persoonsgegevens deelt met derden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een consultant wordt ingeschakeld bij een partner, dan worden contactgegevens in sommige gevallen gedeeld. . Een ander voorbeeld van het delen van persoonsgegevens met subverwerkers voor een contract en payrolling opdracht. U geeft dan ook uitdrukkelijk toestemming om uw Persoonsgegevens te delen zoals omschreven in deze Verklaring.

Subverwerkers van BEEGO handelen steeds onder verantwoordelijkheid van BEEGO. Indien BEEGO beroep doet op subverwerkers zal dit altijd gebeuren onder een verwerkersovereenkomst die beantwoordt aan de vereisten van de AVG en uw Persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermt.

BEEGO deelt uw Persoonsgegevens mogelijks mee aan derden voor o.a. het hosten van het Platform, het versturen van direct marketing en voor het optimaliseren van haar Platform. Op geen enkel ogenblik zal BEEGO uw gezondheidsgegevens, gegevens omtrent uw beroep en/of opleiding en uw persoonlijke kenmerken delen met derden (behoudens voor payrolling doeleinden van consultants). Enkel gebruikers van het Platform hebben toegang tot deze gegevens.

BEEGO deelt of verkoopt uw Persoonsgegevens nooit met- of aan commerciële ondernemingen.

Wanneer u via het Platform zou worden doorverwezen naar een andere website of applicatie, moet u rekening houden met de voorwaarden die voor die website of applicatie van toepassing zijn.

6. Doorgifte van Persoonsgegevens naar landen buiten de EER

In principe geeft BEEGO uw Persoonsgegevens niet door naar landen buiten de EER. Het is echter mogelijk dat BEEGO – via haar (sub)verwerkers – uw Persoonsgegevens wel doorgeeft naar landen buiten de EER. Indien er in een specifiek land een minder strikte bescherming geldt voor Persoonsgegevens als binnen de EER, zorgt BEEGO er voor om een zelfde beschermingsniveau te bereiken (door bv. een overeenkomst hieromtrent af te sluiten met de verwerker die zich bevindt in een land buiten de EER).

7. Hoe worden mijn Persoonsgegevens bewaard?

BEEGO hanteert de volgende bewaringstermijnen van uw gegevens:

Profielgegevens (basis)

Zo lang de consultant een profiel heeft op het Platform en tot twee maanden na het verwijderen van het profiel van de consultant, of (indien later) tot op het ogenblik dat BEEGO wettelijk verplicht is deze informatie op te slaan.

Gegevens omtrent de geleverde prestaties

Zo lang de consultant een profiel heeft op het Platform en tot twee maanden na het verwijderen van het profiel van de consultant, of (indien later) tot op het ogenblik dat BEEGO wettelijk verplicht is deze informatie op te slaan.

Technische informatie

Zo lang de toestemming geldig is en niet wordt ingetrokken

Geschiedenis en logs

Zo lang de toestemming geldig is en niet wordt ingetrokken

BEEGO bewaart uw Persoonsgegevens in haar eigen databanken en/of in de databanken van haar (sub)verwerkers. U kan steeds de geactualiseerde lijst van deze (sub)verwerkers bij BEEGO opvragen.

8. Hoe worden mijn Persoonsgegevens beveiligd?

BEEGO heeft passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen uitgewerkt om uw Persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, en in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen.

BEEGO gebruikt een team van technici, geautomatiseerde systemen en geavanceerde technologie zoals backup strategy, HTTPS, security tokens, automatic blacklisting, IP spoofing detection, firewall, SSH, BCrypt, hashing, SSL certificates, disaster recovery strategy, snapshots, logging, application performance monitoring, en veel meer.

Bovendien heeft BEEGO met haar verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten om uw Persoonsgegevens te beveiligen en intern verschillende maatregelen genomen op niveau van confidentialiteit. BEEGO doet alle redelijke/noodzakelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te beschermen.

Ondanks de voormelde maatregelen van BEEGO dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds risico’s verbonden zijn aan het verzenden van Persoonsgegevens over het internet. De veiligheid en bescherming van uw Persoonsgegevens kan nooit volledig worden gegarandeerd.

In geen geval kan BEEGO verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de Persoonsgegevens door een derde.

9. Welke rechten heb ik?

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht:

 1. op een bevestiging of BEEGO uw Persoonsgegevens al dan niet verwerkt en, in voorkomend geval, op toegang tot de Persoonsgegevens die BEEGO verwerkt;
 2. op verbetering door BEEGO, zonder onnodige vertraging, van onnauwkeurige of onvolledige Persoonsgegevens;
 3. om uw Persoonsgegevens te laten wissen door BEEGO;
 4. om uw Persoonsgegevens te verkrijgen en ze aan een andere Verantwoordelijke of Verwerker over te dragen;
 5. om van BEEGO de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover dit mogelijk is;
 6. om uw Persoonsgegevens toegestuurd te krijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat;
 7. om in te gaan tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens en tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Deze rechten kan u uitoefenen door contact op te nemen met BEEGO via dpo@BEEGO.be.

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de verwerking van uw Persoonsgegevens de toepasselijke regelgeving schendt. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit.

10. Wijzigingen aan deze Verklaring

BEEGO kan deze Verklaring te allen tijde wijzigen. De datum van de laatst gewijzigde versie staat rechts bovenaan de Verklaring. Wijzigingen worden op het Platform gepubliceerd zodat u te allen tijde op de hoogte blijft van de informatie die BEEGO verzamelt, hoe BEEGO deze informatie gebruikt en op welke manier BEEGO deze informatie deelt.

Gewijzigde versies van deze Verklaring treden in werking tien (10) dagen na de publicatie ervan op het Platform en zullen, indien noodzakelijk, steeds ter goedkeuring worden voorgelegd.

11. Toestemming tot vrijgave

U erkent, bevestigt en geeft uitdrukkelijk de toestemming aan BEEGO om uw Persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of indien BEEGO te goeder trouw oordeelt dat dergelijke bekendmaking vereist is om:

 1. te voldoen aan een lopend gerechtelijk onderzoek, gerechtelijk bevel of juridisch proces met betrekking tot het Platform;
 2. de algemene voorwaarden van BEEGO af te dwingen;
 3. te reageren op vorderingen tegen BEEGO naar aanleiding van Persoonsgegevens die de rechten van derden schenden;
 4. de rechten, eigendom en veiligheid van BEEGO, haar werknemers, gebruikers en het publiek te vrijwaren.

BEEGO mag uw Persoonsgegevens bekend maken aan bevoegde politionele of gerechtelijke autoriteiten of andere officiële overheidsinstanties indien BEEGO dit, naar eigen oordeel, noodzakelijk of nuttig acht in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendom of elke andere schadelijke activiteit, of indien BEEGO redelijkerwijs mag vermoeden dat dergelijke activiteit BEEGO of uzelf kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

12. Aansprakelijkheid

Indien BEEGO uw Persoonsgegevens rechtmatig aan een derde (andere dan een Verwerker of subverwerker) heeft bezorgd, is BEEGO niet aansprakelijk voor onrechtmatige verwerking  of onrechtmatige gebruik door die derde.

BEEGO is evenmin aansprakelijk indien derden uw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of gebruiken en BEEGO passende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om dergelijke onrechtmatige verwerking of gebruik tegen te gaan.

13. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing bij elk eventueel geschil.

De Belgische rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Verklaring, behoudens het recht van de consument om een geschil voor te dragen bij de bevoegde rechter op basis van een dwingende wetsbepaling.

Wil je op de hoogte blijven van Beego? Vous voulez rester informé sur Beego ? Want to keep up to date with Beego?

Inschrijven S'abonner Subscribe

Je kan op elk moment uitschrijven. We sturen zeker niet te veel e-mails 😉 Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Nous n'envoyons certainement pas trop d'e-mails 😉 You can unsubscribe at any time. We certainly don't send too many e-mails 😉